ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਕੀ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ?
ਆਰਥਿਕਤਾ

ਕੀ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ?

ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਯੁਆਨ ਇਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਰੀ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਰਥਿਕਤਾ

ਕੀ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ?

ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਯੁਆਨ ਇਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸੋਨੇ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਰੀ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ